Kaaosteoria

Osakkeet vai rahastot

Osakkeet vai rahastot? Tämä olennainen kysymys pyörii monen sijoittamista aloittelevan mielessä. Tästä kirjoituksesta saat itsellesi hyvän kokonaiskuvan kumpi tapa sijoittaa sopii juuri sinulle paremmin – esittelen sinulle yksityiskohtaisesti osakkeiden ja rahastojen eroavaisuudet ja kummankin sijoitusmuodon vahvuudet ja heikkoudet. 

Mitä ovat osakkeet?

Osakkeet ovat omistusoikeuksia yrityksiin. Kun henkilö ostaa osakkeita yrityksestä, hän ostaa pienen osan yrityksen omistajuudesta. Yritykset myyvät osakkeita pääasiassa rahoittaakseen toimintaansa ja laajentuakseen. Osakkeenomistajat voivat saada tuottoa sijoitukselleen kahdella tavalla: osinkoina, jotka ovat yrityksen jakamia voittoja, tai myymällä osakkeensa myöhemmin korkeammalla hinnalla kuin ostohinta oli. 

Osakkeiden arvo vaihtelee markkinoilla tarjonnan ja kysynnän mukaan ja voi olla altis muutoksille eri tekijöiden, kuten yrityksen suorituskyvyn, talouskehityksen ja yleisten markkinaolosuhteiden mukaan. Yksittäisiä osakkeita myydään yleensä erilaisissa arvopaperipörsseissä, joita ovat esimerkiksi Nasdaq, New York Stock Exchange (NYSE) ja Euronext.

Mitä ovat rahastot?

Rahastot ovat sijoitusmuotoja, joissa useat sijoittajat yhdistävät varansa yhteen pooliin, jota ammattimainen rahastonhoitaja hallinnoi. Rahastojen tavoitteena on sijoittaa nämä varat erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin tai muihin arvopapereihin, monipuolistamalla näin sijoitussalkkua ja pienentämällä yksittäisen sijoittajan riskiä.

Rahastot voivat olla avoimia rahastoja tai suljettuja rahastoja. Avoimet rahastot myyvät ja ostavat osuuksiaan säännöllisesti ja niiden salkun sisältö voi vaihdella päivittäin. Suljetut rahastot sen sijaan eivät myy osuuksiaan jatkuvasti, vaan niiden osuudet ovat saatavilla vain tietyn ajanjakson ajan, minkä jälkeen uusien sijoittajien on odotettava, että rahasto avautuu uudelleen.

Osakkeiden ja rahastojen eroavaisuudet

Osakkeet vai rahastot – näiden kahden sijoitusmuodon väliltä löytyy huomattavia eroavaisuuksia esim. omistusmuodon, riskin ja tuoton ja likviditeetin kohdalla.

Omistusmuoto

 • Osakkeet: Kun ostat osakkeita, omistat pienen osuuden tietystä yrityksestä.
 • Rahastot: Rahastoissa sijoittajat yhdistävät varansa yhteen pooliin, ja rahastonhoitaja hallinnoi näitä varoja sijoittamalla ne erilaisiin sijoituskohteisiin.

Riski ja tuotto

 • Osakkeet: Osakkeisiin sijoittaminen voi tarjota suuremman tuoton, mutta se sisältää myös suuremman riskin. Yksittäisen yrityksen osakkeeseen sijoittaminen voi olla alttiimpaa markkinoiden vaihteluille ja yritysriskille.
 • Rahastot: Rahastot tarjoavat yleensä paremman hajautuksen ja siten pienemmän riskin, koska sijoitukset jaetaan useisiin eri omaisuusluokkiin tai yrityksiin. Tämä voi vähentää yksittäisen sijoittajan riskiä verrattuna suoraan osakesijoitukseen.

Hallinnointi

 • Osakkeet: Osakesijoituksia hallinnoi yksittäinen sijoittaja, joka tekee itsenäisesti päätökset sijoitusten ostamisesta, myymisestä ja hallinnoinnista.
 • Rahastot: Rahastojen varoja hallinnoi ammattimainen rahastonhoitaja tai varainhoitotiimi, joka tekee päätökset sijoitusten koostumuksesta ja hallinnoinnista.

Sijoitusstrategia

 • Osakkeet: Osakesijoittajat voivat valita käyttöönsä aivan vapaasti erilaisia strategioita, kuten arvosijoittaminen, kasvusijoittaminen, osinkosijoittaminen tai treidaus.
 • Rahastot: Rahastoilla voi olla erilaisia sijoitusstrategioita, kuten indeksirahastot (jotka seuraavat tiettyä markkinaindeksiä), aktiivisesti hallinnoitavat rahastot ja vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat. 

Likviditeetti

 • Osakkeet: Osakkeet ovat yleensä piensijoittajana helposti likvidoitavissa, mikä tarkoittaa, että ne voidaan helposti myydä markkinoilla. 
 • Rahastot: Rahasto-osuuksien likviditeetti vaihtelee rahastotyypin mukaan. Avoimet rahastot voidaan yleensä myydä päivittäin, kun taas suljetut rahastot voivat vaatia pidemmän varoitusajan tai ne saattavat olla likvidejä vain tiettyinä ajanjaksoina.

Kulut

 • Osakkeet: Käytännössä osakkeiden kulut koostuvat kaupankäynnin välityspalkkioista ja mahdollisista arvo-osuustilin tai osakesäästötilin hallinnan kuluista. Näissä kuluissa on paljon eroja eri osakevälittäjien välillä, joten ne niitä kannattaa vertailla eduksesi!
 • Rahastot: Erilaisia kuluja ovat rahastoilla erityisesti vuotuinen hallinnointipalkkio ja mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot. Lisäksi tietyt rahastot voivat vaatia myös tuottoon sidottuja palkkioita. 
Osakkeet vai rahastot - eroavaisuudet esillä
Osakkeet vai rahastot - eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi riskin ja tuoton sekä kulujen suhteen.

Osakkeiden vahvuudet ja heikkoudet

Osakkeet omaavat sijoitusmuotona melkoisen määrän vahvuuksia ja heikkouksia; vahvuuksista merkittävimpiä ovat korkea tuotto, omistajuus, matalat kulut ja likviditeetti, kun taas heikkouksina ovat korkeampi riski, ajankäyttö ja stressaavuus.

Osakkeiden vahvuudet

 • Korkea tuotto: Yksittäiset osakkeet voivat tarjota pitkällä aikavälillä korkeampaa tuottoa verrattuna muihin sijoitusmuotoihin, kuten rahastoihin, korkosijoituksiin tai käteisen säilyttämiseen, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sijoitusportfoliossa.
 • Omistajuus: Osakkeen omistajat ovat yrityksen osakkaita ja heillä on oikeus osallistua yrityksen päätöksentekoon yhtiökokouksissa. Erityisesti omistaessasi suuren osuuden yrityksen osakkeista voit vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi hallituksen valintaan tai yrityksen strategisiin suuntaviivoihin.
 • Matalat kulut: Osakkeisiin sijoittaminen onnistuu nykyään usein suhteellisen alhaisilla kuluilla; yleensä pääset pienemmissä osakekaupoissa jo alle 10 euron kuluilla pohjoismaisilla osakevälittäjillä. Vieläkin edullisempia vaihtoehtoja löytyy Yhdysvaltain ja Euroopan osakemarkkinoista kiinnostuneille mm. Degirosta ja Lynxista.
 • Likviditeetti: Osakkeet ovat yleensä helposti likvidoitavissa, mikä tarkoittaa, että ne voidaan helposti ostaa ja myydä pörssissä markkinahinnalla. Tämä pätee erityisesti erityisesti markkina-arvoltaan suurempien yritysten kohdalla, joissa päivittäinen kaupankäyntivolyymi mahdollistaa sujuvan kaupankäynnin tarpeen tullen!

Osakkeiden heikkoudet

 • Korkeampi riski: Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaessa altistutaan esimerkiksi yrityksen liiketoimintariskille – yritys voi ajautua talousongelmiin, jolloin osakkeen arvo voi romahtaa tai jopa menettää arvonsa. Muita osakkeisiin liittyviä riskejä ovat esimerkiksi markkina-, lainsäädäntö-, likviditeetti- ja korkoriski.
 • Ajankäyttö: Sijoittaminen osakkeisiin vaatii aikaa ja perehtymistä – esimerkiksi erilaisten yksittäisten osakkeiden valinta harvoin onnistuu ilman taloudellisten tunnuslukujen ja yhtiöiden liiketoiminnan luonteeseen tutustumista.
 • Stressaavuus: Sijoittaminen vain tiettyihin yksittäisiin osakkeisiin voi käydä stressaavaksi, jos kurssivaihtelut ovat liian suuria omaan riskinottokykyysi suhteutettuna. Osakkeiden kohdalla arvot saattavat vaihdella huomattavasti erilaisten suhdanteiden aikana, joten tähän kannattaa varautua jo ennakolta henkisesti turhan stressin välttämiseksi.
 • Osinkojen epävarmuus: Moni osakkeisiin sijoittaja on osinkohaukka, mutta osinkovirta saattaa ehtyä esimerkiksi huonon tuloskehityksen tai osinkopolitiikan muutoksen vuoksi. Tällä voi olla huomattaviakin vaikutuksia yrityksestä saamiisi pääomatuloihin.

Rahastojen vahvuudet ja heikkoudet

Myös rahastoilla on lukuisia vahvuuksia ja heikkouksia; olennaisimpia vahvuuksia ovat hajautus, ammattimainen hallinnointi ja aloittelijaystävällisyys ja heikkouksina voisi mainita korkeat kulut, mahdollinen alituotto ja likviditeettiriski.

Rahastojen vahvuudet

 • Hajautus: Rahastot sijoittavat varansa useisiin eri sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin ja raaka-aineisiin. Tämä hajautus auttaa pienentämään yksittäisten sijoitusten riskiä ja voi suojata sijoittajia yksittäisten sijoituskohteiden epäonnistumisilta. 
 • Ammattimainen hallinnointi: Rahastojen varoja hallinnoivat ammattimaiset rahastonhoitajat tai varainhoitotiimit, jotka käyttävät analyysiä ja tutkimusta tehdäkseen päätöksiä sijoituskohteiden valinnasta ja salkunhallinnasta. Tämä voi tarjota sijoittajille pääsyn asiantuntemukseen ja osaamiseen, jota he eivät ehkä itse omista. 
 • Skaalautuvuus: Rahastot mahdollistavat sijoittamisen pienilläkin summilla, koska ne yhdistävät useiden sijoittajien varat yhteen pooliin. Tämä tekee sijoittamisesta mahdollista myös niille, joilla ei ole suuria alkupääomia. 
 • Aloittelijaystävällisyys: Rahastoihin voit lähteä helposti mukaan jo pienillä summilla ja kuukausisäästö rahastoihin onnistuu pienimmillään jopa kympillä kuussa! Rahastoihin sijoittaessa pääset myös vähemmällä osaamisella ja työllä – valinnat sijoituskohteista tekee joko rahastonhoitaja tai sitten sijoitetaan tietyn osakeindeksin mukaisesti passiivisesti.
 • Pääsy monimutkaisempiin markkinoihin: Joissakin rahastoissa on mahdollista sijoittaa monimutkaisempiin tai vaikeasti saavutettaviin markkinoihin tai omaisuusluokkiin, kuten kehittyvien markkinoiden osakkeisiin, kiinteistöihin tai vaihtoehtoisiin sijoituksiin, joita yksittäisen sijoittajan olisi muuten vaikeampi päästä käsiksi.

Rahastojen heikkoudet

 • Korkeat kulut: Useimmat rahastot perivät hallinnointipalkkioita ja muita kuluja, kuten hallinnointi-, hoito- ja markkinointikuluja. Nämä kulut voivat vähentää sijoittajan kokonaistuottoa ja vaikuttaa merkittävästi sijoituksen kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. Tosin indeksirahastoissa voit päästä todella pienillä kuluilla sijoittamisessasi.
 • Valintariski: Sijoittajien on tehtävä valinta erilaisten rahastojen ja niiden tarjoamien strategioiden välillä. Valinnan tekeminen voi olla vaikeaa, ja väärän rahaston valinta voi johtaa odotettua huonompiin tuloksiin tai korkeampiin kuluihin
 • Likviditeettiriski: Suljetut rahastot voivat olla vähemmän likvidejä kuin avoimet rahastot, mikä tarkoittaa, että osuuksien myyminen tai ostaminen voi olla vaikeampaa tai kallista. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos sijoittaja tarvitsee nopeasti pääomaa. Erityisesti kiinteistö- ja metsärahastoissa tämä likviditeettiriski on huomattavalla tasolla.
 • Mahdollinen alituotto: Vaikka rahastojen hallinnoijilla on asiantuntemusta ja resursseja sijoituskohteiden valintaan, osa rahastoista ei välttämättä ylitä vertailuindeksiään tai tuota odotettua tuottoa. Tämä voi johtua esimerkiksi korkeista hallinnointikuluista tai huonoista sijoituspäätöksistä ja käytännössä valtaosa aktiivisista rahastoista häviääkin vertailuindeksilleen tuotossa.

Osakkeet vai rahastot - kummallekin on käyttöä

Tämän kirjoituksen suureen kysymykseen osakkeet vai rahastot voisi vastata lyhyesti, että kummallekin löytyy käyttöä! Osakkeet sopii erinomaisesti suurempaa tuottoa hakeville enemmän omaa aikaa sijoittamiseen panostaville ihmisille. Rahastot puolestaan ovat erittäin helppo tapa lähteä sijoittamaan hajautetusti pienemmillä riskeillä ja sijoitussummilla. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top