Kaaosteoria

Suomalaisten velkaantuminen 2024

Millaista on suomalaisten velkaantuminen 2024? Tähän asiaan saat selvyyttä tämän kirjoitukseni avulla; käsittelen siinä suomalaisten asuntokuntien velkatilannetta mm. velkatyypin, sukupuolen, sijainnin ja iän mukaan. Käytän tässä kirjoituksessani tilastojen lähteenä uusinta Tilastokeskuksen velkaantumistilastoa.

Asuntokuntien velat

Uusimpien tilastojen mukaan velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat olivat laskeneet vuonna 2023 edellisvuodesta nimellisarvoisesti noin 0.5 % ja keskimääräinen velka oli nyt 93 965 euroa. Puolestaan asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat kohosivat nimellisesti noin 0.8 % ja keskimääräinen asuntovelka oli 114 750 euroa.

Kuitenkin reaalisesti mitattuna rahanarvon muutos huomioituna velat olivat keskimääräisissä veloissa asuntokuntaa kohti noin 6 % ja asuntoveloissa 5 % edellisvuotta pienemmät.

Pitempää väliä tarkastellessa suomalaisten velkaantuminen on ollut suhteellisen maltillista useimpiin muihin kehittyneisiin maihin verrattuna. Reaalisesti mitattuna asuntokuntien keskimääräinen velka on kohonnut noin 20 vuodessa noin 82 % ja asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka noin 44 %.

 
 
Velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat ja asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat
Velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat ja asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat ovat olleet laskussa viime vuosina (Lähde: Tilastokeskus)

Velat maakunnittain

Suomessa on huomattavia eroavaisuuksia asuntokuntien velan määrässä maakunnittain. Eniten velkaa asuntokuntaa kohti on Ahvenanmaalla – siellä keskimääräinen velka on noin 74 000 euroa. Myös uusimaalaisten velat ovat korkeahkolla tasolla noin 65 000 euron lukemalla.

Vähiten velkaa on puolestaan kainuulaisilla – velkaa on tullut otettua vain noin 28 000 euron arvosta. Niukasti velkaa on myös Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa – näissä maakunnissa keskimääräinen velka liikkuu noin 30 000 euron tuntumassa.

Viimeisen vuoden aikana keskimääräiset velat vähenivät kaikissa maakunnissa. Esimerkiksi Uudellamaalla velat vähenivät noin 8 % , Pirkanmaalla 7.5 % ja Pohjanmaalla 9.6 %.

Pidempää väliä tarkastellessa voimme huomata merkittävää vaihtelua asuntokuntien velan määrän kehityksessä. Velan määrä lisääntyi kaikissa maakunnissa voimakkaasti noin vuoteen 2011 asti, mistä lähtien ainoastaan Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla keskimääräinen velan määrä kasvoi huomattavasti vuoteen 2021. Sen jälkeen myös näissä kahdessa maakunnassa on velan määrä vähentynyt merkittävästi erityisesti korkojen nousun myötä.

Asuntokuntien velat maakunnittain
Asuntokuntien velat maakunnittain olivat suurimpia Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla (Kuva: Tilastokeskus)

Velat sukupuolittain

Suomalaisten velkaantuminen 2024 sukupuolittain katsastettuna näyttää keskimäärin miehillä olevan velkaa enemmän kuin naisilla. Vuonna 2023 velallisilla miehillä oli keskiarvoisesti noin 70 900 euroa velkaa naisten keskiarvovelan jäädessä 58 700 euroon.

Huomioitavaa on kuitenkin, että monella suomalaisella ei ole lainkaan velkaa; kaikki suomalaiset mukaan laskettuna miehistä noin 40 % ja naisista 38 % kuuluu velallisten joukkoon. Kaikkien suomalaisten keskiarvovelkamäärässä jäätiin vuonna 2023 miesten kohdalla noin 28 100 euroon ja naisten kohdalla 22 000 euroon.

Myös velallisten henkilöiden lukumäärää tarkisteltuna miehet ovat suuremmassa roolissa; vuonna 2023 velallisia miehiä oli noin 1071 000, kun naisia oli velallisina noin 1040 000. Edellisestä vuodesta velallisten miesten lukumäärä väheni noin 1.3 % ja naisten 1.7 %.

Velkatyypeittäin huomioituna asuntolainojen velkamäärässä ei ole suurta eroa eri sukupuolien välillä; velallisilla miehillä oli vuonna 2023 asuntovelkaa keskiarvoisesti noin 47 100 euroa ja naisilla 43 200 euroa. Kummallakin sukupuolella asuntovelat vähenivät edellisvuodesta reilut 6 %.

Puolestaan muiden velkojen eli esimerkiksi luottokortti- ja kulutusluottovelkojen suhteen miehet ovat velkaantuneempia; keskiarvo velallisten miesten muista veloista oli noin 16 900 euroa ja naisten kohdalla 12 150 euroa. Myös muissa veloissa keskiarvoiset velkamäärät vähenivät edellisvuodesta – velallisten miesten velat supistuivat noin 10 % ja naisten 7 %.

Suurimpia eroavaisuuksia veloissa eri sukupuolien välillä löytyy elinkeinotoiminnan ja tulolähteen veloista eli käytännössä yrittämiseen liittyvistä veloista. Jos lasketaan mukaan kaikki velalliset ihmiset, miesten keskimääräinen elinkeinotoiminnan ja tulonlähteen velat olivat vuonna 2023 noin 7000 euroa ja naisten kohdalla 3400 euroa – käytännössä siis miehillä oli noin 100 % enemmän tällaista velkaa! Kuitenkin jos tarkastellaan vain niitä henkilöitä, joilla on elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velkaa, keskiarvovelka vuonna 2023 oli miehillä noin 95 200 euroa ja naisilla 63 700 euroa. Nämäkin velkamäärät vähenivät edellisvuodesta; miehillä velat supistuivat keskimääräisesti noin 9 % ja naisilla noin 4 %.

Velallisten henkilöiden velat sukupuolen mukaan
Velallisten henkilöiden velat sukupuolen mukaan ovat keskimääräisesti suurempia miehillä kuin naisilla (Kuva: Tilastokeskus)

Velat ikäryhmittäin

Suomalaisten velkaantuminen eroaa voimakkaasti eri ikäryhmissä ja asumisveloilla on suurin merkitys vaihteluihin eri ikäryhmien velkamääriin. Velallisten henkilöiden velkaa havainnoidessa alle 20-vuotiailla velkaa oli keskimääräisesti noin 6600 euroa, 20-29-vuotiailla 38 900 euroa, 30-39-vuotiailla ja 40-49-vuotiailla noin 86 000 euroa. Yli 60-vuotiailla puolestaan keskiarvovelat ovat noin 39 000 euroa. Edellisvuodesta velat vähenivät kaikissa ikäryhmissä.

Asuntovelallisten henkilöiden asuntovelkoja tutkiessa pienempiä velat ovat luonnollisesti vanhemmissa ikäluokissa, kun asuntolainoja on jo saatu lyhennettyä vuosikausia pois. Vähiten asuntovelkaa on yli 60-vuotiailla keskimääräisesti noin 37 000 euron lukemalla ja eniten sitä on 30-39-vuotiailla noin 100 000 euron määrällä. Keskimääräiset asuntovelat olivat jo pitkään nousseet trendinomaisesti, mutta nyt ne ovat laskeneet viime vuosina huomattavasti nopean korkotason kohoamisen vuoksi.

Huomioimisen arvoinen asia on myös asuntovelallisten henkilöiden lukumäärän kehitys – se on kääntynyt nyt laskuun viime vuosina. Erityisen suuri muutos on tapahtunut 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä – vielä vuonna 2008 tässä ikäryhmässä oli noin 24 % asuntovelallisia, kun nyt vuonna 2023 ainoastaan noin 14.5 % kuului tähän ryhmään. Syinä tähän muutokseen ovat esimerkiksi asuntojen hintojen kallistuminen kasvukeskuksissa palkkatason jäädessä jälkeen, erilaiset elämäntyylin valinnat ja sijoittajien laajamittainen mukaan tuleminen kilpailemaan asunnoista.

Muita velkoja eli esimerkiksi luottokortti- ja kulutusluottoja katsastettaessa ne ovat pitkällä välillä olleet nousussa useimmissa ikäryhmissä. Henkilöillä joilla on muuta velkaa ovat suurimmat keskiarvoiset velat 50-59-vuotiailla noin 28 000 euron lukemilla ja pienempiä nämä muut velat ovat 0-19 ikäryhmässä noin 5400 euron määrällä. Positiivista on näiden muiden velkojen väheneminen kaikissa ikäluokissa viime vuosina erityisesti korkotason kohoamisen vaikutuksesta.

Suomalaisten velkaantuminen 2024 yhteenvetona

Suomalaisten velkaantuminen 2024 näyttää pääpiirteittäin olevan vielä kohtuullisella tasolla – eroavaisuuksia löytyy kuitenkin huomattavasti esimerkiksi maakunnittain, sukupuolittain ja ikäryhmittäin. Tulevina vuosina huomio keskittyy erityisesti Suomen talouden toimintakykyyn – jos se onnistuu kasvamaan tuottavasti se auttaa myös tavallisia suomalaisia selviytymään paremmin velkojensa kanssa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top